Pirelli TYRELIFE garancia

Pri jazde v rôznych podmienkach sú Vaše pneumatiky vystavené mnohým typom poškodenia. Vďaka garančnému programu TYRElife máte ZADARMO výmenu pneumatík v prípade týchto druhov poškodenia: prepichnutie cudzím telesom (klince, kusy objektov apod.), náraz na obrubník a tiež v prípade požiaru.

Neexistuje cenovo výhodnejšia záruka pre náhradu poškodených pneumatík, ako je TYRElife, pretože inde sa musíte proti tejto udalosti dodatočne pripoistiť. Aj v tom je Pirelli na trhu naozajstnou jednotkou.

Ak vezmeme najbežnejší rozmer pneumatík*, potom v prípade prepichnutia dvoch z nich, získa garancie razom pre majiteľov vozidla hodnotu viac ako 160 EUR!

pirelli-logo-tyrelife-garancia_1.png

O náhradu alebo uznanie zľavy musí byť žiadané v rámci nasledujúcich limitov a za dodržania týchto podmienok:

1. REVÍZIA2. REVÍZIA
Obdobie1-6 mesiac6-12 mesiac
Najazdené
kilometre
do 5 000 km5 001-10 000 km
Náhrada100 %50 %
Hĺbka dezénunie menšia 4 mmnie menšia 4 mm


TYRElife sa nevzťahuje na úmyselné poškodenie a na škody spôsobené vandalizmom.
Nezabudnite si uschovať doklad o kúpe pneumatík počas celého trvania záruky programu TYRElife.
*najbežnejší rozmer pneu 195/65/16, 205/65/16

Podmienky členstva v klube P ZERO

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. P ZERO CLUB organizuje Pirelli Tyre (Suisse) S. A. Czech, Na Pankráci 1062/58 140 00 Praha 4.
 2. Všetky informácie vrátane podmienok členstva v P ZERO CLUB sú uvedené na www.pzeroclub.sk.
 3. Účasť v P ZERO CLUB je dobrovoľná. Členom P ZERO CLUB sa môže stať akákoľvek osoba, ktorá splní vstupné podmienky a zaregistruje sa na mieste na to určenom. Zamestnanci a príbuzní spoločnosti Pirelli a autorizovaných predajcov nesmú byť členmi P ZERO CLUB.
 4. Program je určený súkromným a firemným používateľom vozidiel.

II. PRAVIDLÁ VSTUPU DO P ZERO CLUB

 1. Pre členstvo v P ZERO CLUB je nutné splniť podmienky a dokončiť registračný proces, ktorý sa skladá z dvoch fáz
  • Fáza I: Kúpa minimálne 2 ks pneumatík značky Pirelli pre osobné automobily a SUV veľkosť nie menšia než 15 palcov u autorizovaných partnerov uvedených na webových stránkach www.pzeroclub.sk
  • Fáza II: vyplniť formulár umiestnený na webových stránkach www.pzeroclub.sk. Povinné údaje sú: meno, priezvisko, presná adresa (ulica, mesto, PSČ), telefón, e-mail, rozmer a druh pneumatiky, miesto predaja (vybrať zo zoznamu autorizovaných predajcov) a unikátny registračný kód, ktorý dostanete u svojho autorizovaného predajcu. V prípade registrácie na firmu, ktorá má pridelené IČO, sú ďalšími povinnými údajmi IČO a názov firmy. Podmienky pre registráciu firmy sú uvedené v článku II bod 4. O úspešnej registrácii budete vyrozumení e-mailom na zadanú e-mailovú adresu.
 2. Fáza II registračného procesu, ako je opísané v oddiele II 1.b) vyššie, musí byť zrealizovaná do jedného mesiaca odo dňa nákupu pneumatík.
 3. Registrácia v P ZERO CLUB môže byť vykonaná iba raz bez ohľadu na to, koľko kompletov pneumatík bolo zakúpených.
 4. V prípade zakúpenia viac kompletov pneumatík podnikateľskými subjektmi (firmami alebo SZČO, ktoré majú pridelené IČO), sa môžu registrovať maximálne 2 osoby na jeden podnikateľský subjekt respektíve IČO. Pre firmy platia rovnaké podmienky uvedené vyššie a to 1 registrácia za komplet 4 pneumatík, resp. 2 registrácie za dva a viac kompletov pneumatík.
 5. V prípade splnenia podmienok definovaných vyššie, overí prevádzkovateľ P ZERO CLUB správnosť zaslaných údajov a nárok na členstvo. Členom klubu bude poštou zaslaná klubová karta, podrobné informácie a podmienky členstva v P ZERO CLUB.

III. Výsady členov P ZERO CLUB

 1. Každý registrovaný člen, ktorý kúpi minimálne 2 ks pneumatík, dostane klubovú kartu.
 2. Každý člen P ZERO CLUB má nárok iba iba na jednu klubovú kartu bez ohľadu na to, koľko kompletov pneumatík kúpil.
 3. Členovia P ZERO CLUB majú ďalej nárok na:
  • bezplatnú účasť v garančnom programu TYRElife. Podrobné informácie ku garančnému programu TYRElife sú uvedené v prílohe č. 1
  • zľavu na pohonné hmoty v sieti čerpacích staníc ENI-AGIP pozri podrobné podmienky Príloha č. 1 odsek III
  • zľavu na jednodenný skipas v strediskách uvedených na stránke výhody členstva
  • 30% zľavu v on-line obchode P ZERO na adrese: http://store.pirellipzero.com/ (externí odkaz)
  • účasť na akciách a súťažiach usporadúvaných usporiadateľom klubu, na výslovné pozvanie usporiadateľa P ZERO CLUB. O akciách a súťažiach budú členovia P ZERO CLUB informovaní newsletterom
 4. Organizátor má právo jednotlivé výhody upraviť alebo nahradiť inými. Členovia P ZERO CLUB budú o takejto zmene informovaní.

IV. Spracovanie osobných údajov

 1. Člen P ZERO CLUB udeľuje svojou registráciou súhlas v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, bezplatný súhlas s elektronickým spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a adresa zo strany organizátora na účely preverenia splnenia podmienok, zaslania klubovej karty a ďalších náležitostí vyplývajúcich z výhod pre registrovaných členov, a ďalej na ďalšie obchodno-marketingové účely usporiadateľa a na zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 480/2004 Zb., ako aj na účely ich zverejnenia v oznamovacích prostriedkoch, na internetovej stránke www.pzeroclub.cz a v propagačných materiáloch usporiadateľa. Registrovaný člen udeľuje bezplatný súhlas s poskytnutím svojich osobných údajov v rámci tohto bodu na dobu 120 mesiacov odo dňa registrácie. Registrovaný člen zároveň vyjadruje súhlas s tým, aby uvedené osobné údaje boli na účely preverenia ich platnosti spracovávané v elektronickej podobe. Registrovaný člen má právo prístupu ku svojim osobným údajom a ich opravu, a ďalej má právo svoj súhlas odvolať formou písomnej žiadosti zaslanej na korešpondenčnú adresu usporiadateľa. Registrovaný člen je oprávnený požiadať usporiadateľa o vysvetlenie a/alebo o odstránenie chybného stavu, pokiaľ sa domnieva, že usporiadateľ vykonáva spracovanie osobných údajov v rozpore s ochranou súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom. Osobné údaje registrovaného člena sú poskytované dobrovoľne a budú po uplynutí 120 mesiacov zo strany organizátora zlikvidované.
 2. Súhlasom udeleným na marketingové účely sa rozumie najmä súhlas s ponúkaním výrobkov a služieb a zasielanie informácií o marketingových akciách, zahŕňajúce aj e-mailové kontaktovanie a zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom e-mailov, ako aj ďalších elektronických prostriedkov.

V. Zrušenie účasti v P ZERO CLUB

 1. Účastník má právo odstúpiť kedykoľvek od účasti v P ZERO CLUB bez udania dôvodu. Zrušenie účasti v klube musí byť oznámené organizátorovi písomne.
 2. Odo dňa ukončenia účasti v P ZERO CLUB stráca právo na všetky výhody a bonusy vyplývajúce z členstva.
 3. Účastník, ktorý odstúpil od účasti v P ZERO CLUB musí vrátiť vernostnú kartu.

VI. Strata karty

 1. V prípade straty alebo poškodenia karty musí účastník okamžite informovať organizátora.
 2. Po overení účastníka mu bude zaslaná nová karta. V prípade ďalšej straty u rovnakého účastníka nebude už nová karta vydaná.

VII. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto podmienky sú jediným dokumentom, ktorý definuje pravidlá pre účasť P ZERO CLUB.
 2. Registrujúci a členovia P ZERO CLUB súhlasia, že v súlade s ustanoveniami uvedenými v tomto dokumente, udeľujú súhlas zdieľať osobné údaje s úmyslom definovaným v tomto dokumente.
 3. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo upraviť tieto obchodné podmienky a ďalšie súvisiace termíny a akcie kedykoľvek bez predošlého upozornenia a informovať členov P ZERO CLUB o týchto zmenách a to zverejnením a aktualizáciou tohto dokumentu na stránkach www.pzeroclub.sk
 4. Usporiadateľ má právo kedykoľvek vykonávať zmeny, zmeniť alebo odobrať právo prístupu ku službám a špeciálnym ponukám P ZERO CLUB, pokiaľ tieto skončia alebo dôjde k ich obmedzeniu, a vyhradzuje si právo ponúknuť inú službu alebo špeciálnu ponuku.
 5. Organizátor nie je zodpovedný za riadnu prevádzku internetového pripojenia, doručovaciu službu a ďalších partnerov, ktorí sa podieľajú na realizácii výhod pre členov P ZERO CLUB.
 6. Usporiadateľ nie je zodpovedný za neposkytnutie uvítacích darov alebo iných predmetov členom klubu, na ktoré členovia klubu získajú práva registráciou v prípade neposkytnutia presných údajov v registračnom formulári, najmä poštovej adresy.
 7. Tento poriadok vstupuje v platnosť dňom 1. 4. 2013.

PRÍLOHA Č. 1 – PODMIENKY A PRAVIDLÁ GARANČNÉHO PROGRAMU TYRELIFE

I. Rozsah a platnosť

 1. Ponuka platí pre nákup najmenej dvoch pneumatík Pirelli uskutočnený u príslušných autorizovaných predajcov.
 2. Program je určený súkromným a firemným používateľom vozidiel.

II. Podmienky

 1. Predajcovia ponúkajúci tento program vykonajú bezplatnú výmenu alebo poskytnú zľavu na kúpu novej pneumatiky rovnakého typu a rozmeru vtedy, ak používaná pneumatika/y bola/y neopraviteľne poškodená/é na základe týchto nehôd:
  • prepichnutie (defekt spôsobený klincom, skrutkou, ostrým predmetom)
  • náraz na chodník alebo inú prekážku (prerazenie oceľových kordov)
  • požiar
 2. Škoda nesmie byť spôsobená úmyselne.
 3. O náhrade alebo uznaní zľavy musí byť zažiadané v rámci nasledujúcich limitov a za dodržania týchto podmienok:
  • Obdobie Absolvované kilometre Náhrada Hĺbka dezénu Poznámka
  • 1-6 mesiac do 5 000 km 100% nie menšia než 4 mm 1. REVÍZIA
  • 6-12 mesiac 5 001-10 000 km 50% nie menšia než 4 mm 2. REVÍZIA
 4. Vzniknutá škoda nebola spôsobená úmyselne. Garancia sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené vandalizmom, nesprávnym používaním, pri automobilových súťažiach alebo chybami na častiach automobilu.
 5. Garancia je platná iba pri dodržiavaní periodických kontrol (1. REVÍZIA, 2. REVÍZIA), vykonaných u príslušných predajcov tohto programu. Revízie sú vykonávané bezplatne.
  • 1. REVÍZIA pred dosiahnutím 5 000 absolvovaných km a alebo pred uplynutím 6 mesiacov od zakúpenia.
  • 2. REVÍZIA od 5 001 do 10 000 absolvovaných km a alebo pred uplynutím 12 mesiacov od zakúpenia pneumatík
 6. Zvyšková vzorka (hĺbka dezénu) musí byť vyššia než 4 mm = pneumatiky boli správne používané, na určený účel s prihliadnutím na normy a technickú povahu tak, ako ju určuje firma Pirelli a príslušní predajcovia. V prípade nedodržania oboch revízií, spotrebiteľ nebude mať žiaden nárok na náhradu ani zľavu. Platí vždy prvá dosiahnutá z týchto dvoch podmienok (dosiahnutie absolvovaných km alebo mesiacov).
 7. Mesiac pred predpokladaným vypršaním termínu pre 1. aj 2. revíziu Pirelli zašle spotrebiteľovi e-mail s pripomenutím. Prípadné nedoručenie e-mailu neoslobodzuje spotrebiteľa od povinnosti vyhotovenia kontroly. Upozornenie má iba orientačnú povahu, mohlo by takisto dôjsť s oneskorením, príklad – v prípade, že auto absolvovalo viac km, než ktoré boli nahlásené pri zakúpení pneumatík, alebo v prípade chýb v komunikačnej sieti. Dosiahnutie 30 000 absolvovaných km alebo 24 mesiacov určuje koniec platnosti garančného programu TYRElife.
 8. Spotrebiteľ odovzdá poškodenú pneumatiku/y/ príslušnému predajcovi, ktorý ju odstráni podľa platných noriem.
 9. Karta TYRElife nesmie byť postúpená ďalším osobám a musí byť predložená pri každej periodickej revízii a pri každej výmene.
 10. Predajný doklad ako sprievodný doklad zakúpenia pneumatiky musí byť uschovaný a vždy predložený pri výmene (príloha k formulári).
 11. Tento program je poskytovaný nad rámec zákonnej záruky v prípadoch neopraviteľných a neúmyselne poškodených pneumatík.
 12. Pneumatiky, ktoré boli už predmetom náhrady alebo zľavy v rámci programu, nemôžu byť predmetom ďalšie náhrady alebo zľavy.
 13. PIRELLI nenesie v žiadnom prípade žiadnu zodpovednosť za prácu predajcov, pretože ich činnosť je absolútne autonómna. Predajcovia majú plnú zodpovednosť za vykonanú prácu v rámci programu TYRElife.
 14. Náklady na montáž, vyváženie a zbiehavosť nahradených pneumatík idú na ťarchu používateľa.
 15. Náhrada nezahŕňa náklady na montáž, vyváženie a celkovú servisnú činnosť.