Načítavam

Pirelli TYRELIFE garancia

Podmienkou uplatnenia garancie je osobný odber na kamennej predajni v Košiciach na Popradskej 56/B. Montážne a servisné náklady spojené s garanciou si zákazník hradí sám.

Pri jazde v rôznych podmienkach sú Vaše pneumatiky vystavené mnohým typom poškodenia. Vďaka garančnému programu TYRElife máte ZADARMO výmenu pneumatík v prípade týchto druhov poškodenia: prepichnutie cudzím telesom (klince, kusy objektov apod.), náraz na obrubník a tiež v prípade požiaru.

Neexistuje cenovo výhodnejšia záruka pre náhradu poškodených pneumatík, ako je TYRElife, pretože inde sa musíte proti tejto udalosti dodatočne pripoistiť. Aj v tom je Pirelli na trhu naozajstnou jednotkou.

Ak vezmeme najbežnejší rozmer pneumatík*, potom v prípade prepichnutia dvoch z nich, získa garancie razom pre majiteľov vozidla hodnotu viac ako 160 EUR!

pirelli-logo-tyrelife-garancia_1.png

O náhradu alebo uznanie zľavy musí byť žiadané v rámci nasledujúcich limitov a za dodržania týchto podmienok:

1. REVÍZIA2. REVÍZIA
Obdobie1-6 mesiac6-12 mesiac
Najazdené
kilometre
do 5 000 km5 001-10 000 km
Náhrada100 %50 %
Hĺbka dezénunie menšia 4 mmnie menšia 4 mm

TYRElife sa nevzťahuje na úmyselné poškodenie a na škody spôsobené vandalizmom.
Nezabudnite si uschovať doklad o kúpe pneumatík počas celého trvania záruky programu TYRElife.
*najbežnejší rozmer pneu 195/65/15, 205/55/16

Podmienky členstva v klube P ZERO

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. P ZERO CLUB organizuje Pirelli Tyre (Suisse) S. A. Czech, Na Pankráci 1062/58 140 00 Praha 4.
 2. Všetky informácie vrátane podmienok členstva v P ZERO CLUB sú uvedené na www.pzeroclub.sk.
 3. Účasť v P ZERO CLUB je dobrovoľná. Členom P ZERO CLUB sa môže stať akákoľvek osoba, ktorá splní vstupné podmienky a zaregistruje sa na mieste na to určenom. Zamestnanci a príbuzní spoločnosti Pirelli a autorizovaných predajcov nesmú byť členmi P ZERO CLUB.
 4. Program je určený súkromným a firemným používateľom vozidiel.

II. PRAVIDLÁ VSTUPU DO P ZERO CLUB

 1. Pre členstvo v P ZERO CLUB je nutné splniť podmienky a dokončiť registračný proces, ktorý sa skladá z dvoch fáz
  • a/ Fáza I: Kúpa minimálne 2 ks pneumatík značky Pirelli pre osobné automobily a SUV veľkosť nie menšia než 15 palcov u autorizovaných partnerov uvedených na webových stránkach www.pzeroclub.sk
  • b/ Fáza II: vyplniť formulár umiestnený na webových stránkach www.pzeroclub.sk. Povinné údaje sú: meno, priezvisko, miesto predaja (vybrať zo zoznamu autorizovaných predajcov) a unikátny registračný kód, ktorý dostanete u svojho autorizovaného predajcu.
   O úspešnej registrácii budete vyrozumení e-mailom na zadanú e-mailovú adresu.
 2. Fáza II registračného procesu, ako je opísané v oddiele II 1.b) vyššie, musí byť zrealizovaná do jedného mesiaca odo dňa nákupu pneumatík.
 3. Registrácia v P ZERO CLUB môže byť vykonaná iba raz bez ohľadu na to, koľko kompletov pneumatík bolo zakúpených.
 4. V prípade splnenia podmienok definovaných vyššie, overí prevádzkovateľ P ZERO CLUB správnosť zaslaných údajov a nárok na členstvo. Členom klubu bude pridelena elektronická klubová karta.

III. Výsady členov P ZERO CLUB

 1. Každý registrovaný člen, ktorý kúpi minimálne 2 ks pneumatík, dostane klubovú kartu.
 2. Každý člen P ZERO CLUB má nárok iba na jednu el. klubovú kartu bez ohľadu na to, koľko kompletov pneumatík kúpil.
 3. Členovia P ZERO CLUB majú nárok na:
  • bezplatnú účasť v garančnom programu TYRElife. Podrobné informácie ku garančnému programu TYRElife sú uvedené v prílohe č. 1
  • účasť na akciách a súťažiach usporadúvaných usporiadateľom klubu, na výslovné pozvanie usporiadateľa P ZERO CLUB. O akciách a súťažiach budú členovia P ZERO CLUB informovaní newsletterom
 4. Organizátor má právo jednotlivé výhody upraviť alebo nahradiť inými. Členovia P ZERO CLUB budú o takejto zmene informovaní.

IV. Spracovanie osobných údajov

 1. Súhlas so spracovaním mojich osobných údajov

  Registráciou do P ZERO CLUBu udeľuje člen súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, emailová adresa a telefón (ďalej len "osobné údaje") spoločnosti Pirelli Tyre (Suisse) S.A. Czech, Na Pankráci 1062/58 140 00 Praha 4 (ďalej len "Pirelli" alebo "správca") ako správcovi osobných údajov k nasledujúcim účelom spracovania osobných údajov:

  - možnosť uplatnenia garancie v programe TYRELIFE a ďalších výhod plynúcich z členstva
  - zasielanie pravidelných aj mimoriadnych marketingových oznámení a informácií o novinkách elektronickou formou

  Súhlas člen udeľuje až do konca platnosti P ZERO CLUBu. Spoločnosť Pirelli vykoná likvidáciu osobných údajov po jeho ukončení.

  Pred udelením súhlasu Spoločnosť Pirelli poučila člena o právach vo vzťahu k osobným údajom, a to v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len "GDPR"), najmä o práve:

 • tento súhlas kedykoľvek odvolať
 • získať od správcu potvrdenie, či osobné údaje sú alebo nie sú spracovávané
 • získať prístup k osobným údajom a informáciám ohľadom:
  • účele spracovania
  • kategórií príslušných osobných údajov
  • plánovanej doby uloženia osobných údajov a v prípade jej neurčiteľnosti ohľadom kritérií použitých na vypracovanie tejto doby
  • existencia práva požadovať od správcov opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie ich spracovanie alebo namietať proti tomuto spracovaniu
  • zdroje osobných údajov, pokiaľ tieto nezískali od člena
  • nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovanie, ktoré by malo pre mňa právne účinky alebo by sa člena obdobným spôsobom významne dotýkalo
  • podať sťažnosť u niektorého dozorného úradu, najmä v členskom štáte, kde došlo k údajnému porušeniu spracovanie osobných údajov
  • požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov, a to aj elektronickou formou
  • požadovať opravu osobných údajov bez zbytočného odkladu a ich doplnenie v prípade neúplnosti, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia
  • požadovať vymazanie osobných údajov bez zbytočného odkladu
  • získať osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte
  • požadovať obmedzenie spracovanie osobných údajov, ak:Spoločnosť Pirelli ma informovala, že nemá úmysel odovzdať osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. Poskytnutie osobných údajov je založené na tomto súhlase. Plánovaná doba uloženia osobných údajov je po celú dobu trvania tohto súhlasu až do jeho prípadného odvolania, nezanikne ak dôvod spracovanie osobných údajov iným spôsobom skôr.

   Spoločnosť Pirelli ma informovala, že k automatickému rozhodovanie ani profilovanie v zmysle GDPR dochádzať nebude.

   Spoločnosť Pirelli ma upozornila tiež na mojej právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa mojej konkrétnej situácie.

   Súčasne prehlasuje, že osobné údaje poskytuje spoločnosti Pirelli za svoju osobu slobodne a dobrovoľne a je staršia ako 18 rokov.
   • poprie ich presnosť, a to po dobu potrebnú na overenie ich presnosti
   • je spracovanie nezákonné a miesto vymazaniu osobných údajov požiada o obmedzenie ich použitia
   • vznesie námietku proti ich spracovaniu, až do doby overenia, či oprávnené dôvody správcov prevažujú nad oprávnenými dôvodmi na jeho strane

V. Zrušenie účasti v P ZERO CLUB

 1. Účastník má právo odstúpiť kedykoľvek od účasti v P ZERO CLUB bez udania dôvodu. Zrušenie účasti v klube musí byť oznámené organizátorovi písomne.
 2. Odo dňa ukončenia účasti v P ZERO CLUB stráca právo na všetky výhody a bonusy vyplývajúce z členstva.

VI. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto podmienky sú jediným dokumentom, ktorý definuje pravidlá pre účasť v P ZERO CLUB.
 2. Registrujúci a členovia P ZERO CLUB súhlasia, že v súlade s ustanoveniami uvedenými v tomto dokumente, udeľujú súhlas zdieľať osobné údaje s úmyslom definovaným v tomto dokumente.
 3. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo upraviť tieto obchodné podmienky a ďalšie súvisiace termíny a akcie kedykoľvek bez predošlého upozornenia a informovať členov P ZERO CLUB o týchto zmenách a to zverejnením a aktualizáciou tohto dokumentu na stránkach www.pzeroclub.sk
 4. Usporiadateľ má právo kedykoľvek vykonávať zmeny, zmeniť alebo odobrať právo prístupu ku službám a špeciálnym ponukám P ZERO CLUB, pokiaľ tieto skončia alebo dôjde k ich obmedzeniu, a vyhradzuje si právo ponúknuť inú službu alebo špeciálnu ponuku.
 5. Organizátor nie je zodpovedný za riadnu prevádzku internetového pripojenia, doručovaciu službu a ďalších partnerov, ktorí sa podieľajú na realizácii výhod pre členov P ZERO CLUB.
 6. Usporiadateľ nie je zodpovedný za neposkytnutie uvítacích darov alebo iných predmetov členom klubu, na ktoré členovia klubu získajú práva registráciou v prípade neposkytnutia presných údajov v registračnom formulári, najmä poštovej adresy.
 7. Tento poriadok vstupuje v platnosť dňom 1. 4. 2013.

PRÍLOHA Č. 1 – PODMIENKY A PRAVIDLÁ GARANČNÉHO PROGRAMU TYRELIFE

I. Rozsah a platnosť

 1. Ponuka platí pre nákup najmenej dvoch pneumatík Pirelli uskutočnený u príslušných autorizovaných predajcov.
 2. Program je určený súkromným a firemným používateľom vozidiel.

II. Podmienky

 1. Predajcovia ponúkajúci tento program vykonajú bezplatnú výmenu alebo poskytnú zľavu na kúpu novej pneumatiky rovnakého typu a rozmeru vtedy, ak používaná pneumatika/y bola/y neopraviteľne poškodená/é na základe týchto nehôd:
  • prepichnutie (defekt spôsobený klincom, skrutkou, ostrým predmetom)
  • náraz na chodník alebo inú prekážku (prerazenie oceľových kordov)
  • požiar
 2. Škoda nesmie byť spôsobená úmyselne.
 3. O náhrade alebo uznaní zľavy musí byť zažiadané v rámci nasledujúcich limitov a za dodržania týchto podmienok:
  • Obdobie Absolvované kilometre Náhrada Hĺbka dezénu Poznámka
  • 1-6 mesiac do 5 000 km 100% nie menšia než 4 mm 1. REVÍZIA
  • 6-12 mesiac 5 001-10 000 km 50% nie menšia než 4 mm 2. REVÍZIA
 4. Garancia sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené vandalizmom, nesprávnym používaním, pri automobilových súťažiach alebo chybami na častiach automobilu.
 5. Garancia je platná iba pri dodržiavaní periodických kontrol (1. REVÍZIA, 2. REVÍZIA), vykonaných u príslušných predajcov tohto programu. Revízie sú vykonávané bezplatne.
  • 1. REVÍZIA pred dosiahnutím 5 000 absolvovaných km a alebo pred uplynutím 6 mesiacov od zakúpenia.
  • 2. REVÍZIA od 5 001 do 10 000 absolvovaných km a alebo pred uplynutím 12 mesiacov od zakúpenia pneumatík
 6. Zvyšková vzorka (hĺbka dezénu) musí byť vyššia než 4 mm = pneumatiky boli správne používané, na určený účel s prihliadnutím na normy a technickú povahu tak, ako ju určuje firma Pirelli a príslušní predajcovia. V prípade nedodržania oboch revízií, spotrebiteľ nebude mať žiaden nárok na náhradu ani zľavu. Platí vždy prvá dosiahnutá z týchto dvoch podmienok (dosiahnutie absolvovaných km alebo mesiacov).
 7. Dosiahnutie 30 000 absolvovaných km alebo 24 mesiacov určuje koniec platnosti garančného programu TYRElife.
 8. Spotrebiteľ odovzdá poškodenú pneumatiku/y/ príslušnému predajcovi, ktorý ju odstráni podľa platných noriem.
 9. Garancia TYRElife nesmie byť postúpená ďalším osobám.
 10. Predajný doklad ako sprievodný doklad zakúpenia pneumatiky musí byť uschovaný a vždy predložený pri výmene (príloha k formulári).
 11. Tento program je poskytovaný nad rámec zákonnej záruky v prípadoch neopraviteľných a neúmyselne poškodených pneumatík.
 12. Pneumatiky, ktoré boli už predmetom náhrady alebo zľavy v rámci programu, nemôžu byť predmetom ďalšie náhrady alebo zľavy.
 13. PIRELLI nenesie v žiadnom prípade žiadnu zodpovednosť za prácu predajcov, pretože ich činnosť je absolútne autonómna. Predajcovia majú plnú zodpovednosť za vykonanú prácu v rámci programu TYRElife.
 14. Náklady na montáž, vyváženie a zbiehavosť nahradených pneumatík idú na ťarchu používateľa.
 15. Náhrada nezahŕňa náklady na montáž, vyváženie a celkovú servisnú činnosť.

ZDROJ: http://www.pzeroclub.sk/