Zákon o zimných pneumatikách

Zbierka zákonov č. 464/2009

V Y H L Á Š K A
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
z 3. novembra 2009,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel
v premávke na pozemných komunikáciách

§ 5

Kolesá, pneumatiky a protisklzové reťaze

(1) Na vozidle sa smú používať len typovo schválené alebo homologizované pneumatiky určené výrobcom

vozidla a výrobcom pneumatík, ktoré sú zapísané v osvedčení o evidencii alebo v technickom osvedčení vozidla.

(2) Pneumatiky musia byť zvolené tak, aby ich konštrukcia, vyhotovenie, rozmery a hustenie zodpovedali

podmienkam prevádzky, najmä najväčšej prípustnej hmotnosti vozidla (povoleným zaťaženiam pripadajúcim

na nápravu) a jeho najväčšej konštrukčnej rýchlosti a aby pritom dosahovali čo najväčšiu životnosť a hospodárnosť

prevádzky vozidla. Nosnosť pneumatík nesmie byť nižšia ako povolené zaťaženie pripadajúce

na koleso (nápravu) vozidla. Ako náhradné koleso s pneumatikou smie byť na núdzový dojazd použité koleso

s pneumatikou inej alebo zvláštnej konštrukcie určené na tento účel výrobcom vozidla a výrobcom pneumatiky.

(3) Pneumatiky musia byť vždy riadne nahustené na tlak predpísaný výrobcom vozidla, avšak nesmie byť

prekročené hustenie predpísané výrobcom pneumatík. Pri zdvojenej montáži kolies musia byť na hustenie

vnútornej pneumatiky ventily usporiadané a kolesá vyhotovené tak, aby sa tlak vzduchu v pneumatike dal kedykoľvek

ľahko upraviť alebo merať, a to zo strany vonkajšieho kolesa bez demontáže kolies alebo inej náročnej manipulácie.

Pneumatiky na náhradné použitie musia byť nahustené najmenej na tlak zodpovedajúci najväčšiemu

predpísanému husteniu pneumatík na vozidle.

(4) Ak sa použijú zimné pneumatiky s označením „M+S“, „M.S.“ alebo „M& S“ s nižšou kategóriou rýchlosti,

ako je najväčšia konštrukčná rýchlosť vozidla, je nutné na túto skutočnosť upozorniť dodatkovým označením

formou nálepky. Kategóriu rýchlosti vozidla sa odporúča znížiť najviac o jednu rýchlostnú kategóriu

nižšiu, ako je najväčšia konštrukčná rýchlosť vozidla. Údaj na nálepke musí obsahovať najväčšiu prípustnú

rýchlosť zimných pneumatík namontovaných na vozidle, ktorá počas prevádzky vozidla v cestnej premávke

nesmie byť prekročená. Nálepka musí byť umiestnená v zornom poli vodiča. Upozornenie formou nálepky

môže byť nahradené zariadením trvale nainštalovaným vo vozidle, napríklad palubným počítačom.

Poznámka predajcu: Takúto nálepku Vám zadarmo poskytneme pri nákupe pneumatík u nás

(5) Pneumatiky nesmú mať na svojom vonkajšom obvode, napríklad v oblasti koruny, boku a pätky, trhliny

ani poškodenia, ktoré obnažujú kordovú kostru alebo ju narúšajú. Hĺbka hlavných drážok v stredovej časti

povrchu dezénu pneumatiky, ktorý pokrýva približne tri štvrtiny šírky povrchu dezénu jazdnej plochy pneumatiky,

nesmie byť menej ako

a) 1 mm na vozidlách kategórie L1e,

b) 1,6 mm na vozidlách ostatných kategórií a 3 mm v prípadoch, keď osobitný predpis (§ 38 zákona č. 8/2009 Z. z.) pre vozidlá kategórie M a N ustanovuje povinnosť použiť v cestnej premávke vozidlo vybavené zimnými pneumatikami „M+S“, „M.S.“ alebo „M & S“.

§ 38 zákona č. 8/2009 Z. z.
Osobitosti premávky v zimnom období


(1) Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže také vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak je toto vozidlo na všetkých nápravách vybavené zimnými pneumatikami s označením "M+S", "M.S." alebo "M & S"; motorové vozidlá kategórie M2, M3, N2 a N3 musia byť vybavené takými pneumatikami aspoň na jednej z hnacích náprav v čase od 15. novembra do 31. marca a v prípadoch, ktoré sú uvedené v časti vety pred bodkočiarkou.


(2) Ustanovenie odseku 1 neplatí

a) pri núdzovom dojazde, ak je na náprave namontovaná náhradná pneumatika alebo pneumatika na núdzový dojazd,
b) pre terénne motorové vozidlo,
c) pre motorové vozidlo používané v obci v súvislosti s plnením úloh na základe zmluvy o výkone vo verejnom záujme podľa osobitného predpisu.


(3) Vodič motorového vozidla je povinný zabezpečiť splnenie podmienky podľa odseku 1, ak vzhľadom na ročné obdobie možno predpokladať, že na trase, ktorou bude s motorovým vozidlom prechádzať, bude sa na vozovke nachádzať súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza.

Kategórie vozidiel M– motorové vozidlá s najmenej štyrmi kolesami projektované a konštruované na prepravu cestujúcich sa členia na

a) kategória M1 – vozidlá projektované a konštruované na prepravu cestujúcich, najviac s ôsmimi sedadlami okrem

sedadla pre vodiča,

b) kategória M2 – vozidlá projektované a konštruované na prepravu cestujúcich, s viac ako ôsmimi sedadlami okrem

sedadla pre vodiča, s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 5 000 kg,

c) kategória M3 – vozidlá projektované a konštruované na prepravu cestujúcich, s viac ako ôsmimi sedadlami okrem

sedadla pre vodiča, s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vyššou ako 5 000 kg.

Pri rozhodovaní o zaradení vozidla do kategórieMa N sa považuje za miesto na prepravu osôb miesto pre osobu sediacu,

ležiacu, stojacu alebo miesto s trvalými úchytkami ukotvenia sedadla, pričom nie je rozhodujúce, či sedadlo na

tomto mieste je alebo nie je umiestnené.

Kategórie vozidiel N – motorové vozidlá s najmenej štyrmi kolesami projektované a konštruované na prepravu tovaru sa členia na

a) kategória N1 – vozidlá projektované a konštruované na prepravu tovaru s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou

neprevyšujúcou 3 500 kg,

b) kategória N2 – vozidlá projektované a konštruované na prepravu tovaru s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou

vyššou ako 3 500 kg, ale neprevyšujúcou 12 000 kg,

c) kategória N3 – vozidlá projektované a konštruované na prepravu tovaru s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou

vyššou ako 12 000 kg.

V prípade ťažného vozidla určeného na spojenie s návesom alebo prívesom so stredovou(ými) nápravou(ami) sa za

hmotnosť na účel klasifikácie vozidla považuje hmotnosť ťažného vozidla v prevádzkovom stave zvýšená o hmotnosť

zodpovedajúcu najväčšiemu statickému vertikálnemu zaťaženiu prenášanému na ťažné vozidlo návesom alebo prívesom

so stredovou(ými) nápravou(ami) a prípadne o najväčšiu hmotnosť nákladu ťažného vozidla.

(6) Vzájomný rozdiel vonkajších priemerov jednotlivých nezaťažených pneumatík na rovnakej náprave

alebo na zdvojenej montáži nesmie byť väčší ako 1,5 % vonkajšieho priemeru.

(7) Protektorované pneumatiky možno použiť na vozidlách, iba keď sú homologizované podľa predpisu

EHK č. 1085) alebo podľa predpisu EHK č. 109.5)

(8) Protektorované pneumatiky sa nesmú používať na prednej náprave autobusov triedy II a III vozidiel

kategórie M2 a M3 ani na vozidlách na prepravu nebezpečných vecí definovaných v časti 9 bode 9.1.2

dohody ADR.17)

(9) Pneumatiky pre vozidlá kategórie M a N a ich prípojné vozidlá môžu byť opravované iba odborne

podľa podmienok uvedených v technickej norme18) alebo podobnej technickej norme týkajúcej sa opravy

pneumatík. Na núdzový dojazd môže byť pneumatika opravená svojpomocne pomocou schválených prípravkov

aplikovaných vstreknutím roztoku do pneumatiky alebo predvulkanizovanými opravnými materiálmi bez

demontáže pneumatiky. Všetky poškodené miesta na pneumatike musia byť opravené. Nepripúšťa sa použiť

dušu do neopravenej bezdušovej pneumatiky. Opravené pneumatiky možno použiť len v tej istej alebo nižšej

rýchlostnej kategórii a nosnostnej kategórii. Pri zmene kategórií sa musí pôvodné označenie odstrániť a nahradiť

novým trvalým označením. Ak nemožno po oprave použiť pneumatiku ako bezdušovú, musí sa označenie

„TUBELESS“ na obidvoch bočniciach pneumatiky odstrániť. Pripúšťa sa použitie duše v prípadoch drobných

prepichov alebo drobných poškodení behúňa s následnou stratou tesnosti bezdušovej pneumatiky.

(10) Drážky dezénu pneumatík určených pre vozidlá kategórie M2, M3 a N a ich prípojné vozidlá označené

výrobcom môžu byť dodatočne prehĺbené spôsobom predpísaným výrobcom pneumatík. Na obidvoch

stranách bočnice pneumatiky musí byť vyznačený symbol _ s priemerom najmenej 20 mm alebo nápis

„REGROOVABLE“. Prehlbovanie drážok dezénu pneumatík vozidiel kategórie M1 je zakázané.

(11) Použitie pneumatík s protisklzovými hrotmi je pre všetky vozidlá, okrem vozidiel záchrannej služby,

zakázané.

(12) Protisklzové reťaze alebo obdobné zariadenia znamenajú zariadenie na zlepšenie prenosu hnacích

síl a smerovej stability, ktoré sú znížené snehom alebo ľadom

nachádzajúcim sa medzi kolesom a povrchom pozemnej komunikácie. Protisklzové reťaze

alebo obdobné zariadeniamusia byť schváleného typu a môžu sa použiť iba na vozidlách s rozmermi

pneumatík uvedenými v návode na použitie. Protisklzové reťaze alebo obdobné zariadenia nesmú byť

poškodené do takej miery, aby bola ovplyvnená ich funkčnosť na vozidle.

(13) Na vozidle nesmú byť, okrem núdzového dojazdu, súčasne použité pneumatiky rôznych rozmerov

a konštrukcií, ak pri schválení nebolo určené inak. Na rovnakej náprave musia byť použité iba zhodné pneumatiky.

Konštrukciou pneumatiky sa rozumie konštrukcia diagonálna (BIAS-PLY), radiálna (PLY) a zmiešaná

(BIAS BELTED). Zhodnou pneumatikou sa rozumie pneumatika s rovnakým rozmerom, konštrukciou,

kategóriou použitia, názvom výrobcu alebo obchodnou značkou, indexom nosnosti, kategóriou rýchlosti a prierezu.

Kategóriou použitia sa rozumie:

a) normálna cestná pneumatika,

b) špeciálna pneumatika

1. pneumatika na špeciálne použitie, napríklad na zmiešané použitie na cestu a mimo nej,

2. pneumatika s obmedzenou rýchlosťou,

c) pneumatika na jazdu na snehu („M+S“, „M.S.“ alebo „M & S“),

d) náhradné pneumatiky na dočasné použitie.

zdroj: www.zbierka.sk